گیاه عناب، دارای کاربردهای دارویی فراوانی می باشد. به طوری که از این گیاه در طب سنتی چین، با عنوان میوه زندگی یاد می شود. مطالعات فتوشیمیایی روی گیاه عناب ، منجر به استخراج و شنا

Read more...