گیاه اسطوخدوس – Lavender

مقدمه:

داروهای مورد استفاده در درمان بیماریهای اعصاب ضمن تنوع گسترده دارای اثرات جانبی و مضرات غیرقابل انکاری هسـتند . تـلاش برای یافتن جایگزینی مناسب موجب شده تا موجی در سرتاسر دنیا برای استفاده از درمانهای طبیعی به راه بیفتد. همین امر اهمیت افـزایش دانش را در این زمینه بیشتر میکند. گیاه اسطوخدوس بر اکثر ارگانها و سلولهای بدن اثر میگذارد . این گیـاه اثـر گسـترده بـر سیسـتم اعصاب مرکزی و محیطی نظیر اثرات آرامبخشی، ضدتشنجی، ضدصرعی، ضداضطراب، ضدافسردگی و محافظت از اعصاب دارد. همچنـ ین دارای اثرات ضد دردی و ضدالتهابی است و موجب کاهش تحمل و وابسـتگی بـه مـرفین مـی گـردد.

مشخصات گیاه اسطوخدوس

نام علمی گیاه اسطوخدوس  lavandula angustifolia  میباشد ونام تجاری آن  Lavander است

ارتفاع گیاه اسطوخدوس بـین 30 تـا 60 سـانتیمتـر، گـل هـا در انتهای خوشه ها و مجتمع در راس ساقه است. دوران گلدهی با توجه به شرایط محیطی و آب و هوایی منطقه اواخـر بهـار تـا شـهریور مـاه  مبباشد .. گلهای آن آبی رنـگ وبـنفش وبسـیار معطـر اسـت و بـه صـورت مجتمع در راس ساقه شکفته میشوند .گیـاه بـو ی مطبـوعی دارد کــه ناشــی از اســانس آن اســت.

ایــن گیــاه در صــنایع عطرسازی و آرایشی مورد استفاده فـراوان واقـع مـی شـود . همچنـ ین درآروماتراپی یا رایحه درمانی به عنوان یک آرامبخش رواج بسیاری یافته است.

خواص اسطوخدوس

اسطوخدوس گیاه دارویی با ارزشیت که حکیم نامی شیخ الرییس ابوعلی سینا خواص زیادی از آن نقل می کند .

اعصاب : تقویت مغز، تقویت بدن انسان و سیستم اعصاب مرکزی و سیستم اعصاب محیطی ، پاکسازی مغز و افزایش قوای حافظه ، باز کردن و از بین بردن گرفتگی مجراهای بدن و همچنین عروق ، درمان انسداد و گرفتگی  و خون مردگی حاصل از ضربه و سقوط و تصادف ، درمان وسواس، تشنج و علایم پارکینسونی، در درمان بیماری روان پریشی و فراموشی ، برای کمک به برطرف کردن ضعف بینایی و شنوایی ، درمان صرع و تشنج و لرزش(Tremor (و علایم پارکینسونی،  دفع مشکلات سیستم عصبی و برطرف کردن گرفتگیهای سیستم عصبی ، ونیز بیماری های قائدگی در خانم ها به دلیل به جریان انداختن خون بدن بسیار موثر می باشد

 استخوان :درمان درد مفاصل

ریه: درمان بیماریهایی ریوی.

طحال:  کیسه صفرا و کلیه درمان بیماریهای کبد، طحال و مجاری صفراوی درمان تورم کبد،  پاکسازی طحال ، پاکسازی کلیه، سیستم ایمنی دفع مواد فاسد امراض عفونی

طبع: طبع گیاه اسطوخدوس گرم و خشک است

 

اسطوخدوس

احتیاطات مصرفی:

اسطوخدوس گیاهی بـی ضـرر اسـت کـه همـه مـ یتواننـد از آن استفاده کنند. نتایج مطالعه های نشان داده عصاره روغنی ایـن گیـاه در محیط آزمایشگاه میتوانـد اثـرات سـمی – سـلولی (Cytotoxic بـر روی سلولهای پوستی داشته باشد  اما بسیاری از مطالعات ایـن گیاه را فاقد عارضه جانبی دانسته اند

هشدار:

گیاه اسطوخدوس بومی اروپا است و چـون در ایـران بـه صـورت خـودرو رشد نمیکند؛ تهیه و تولیـد آن صـرفا از طریـق کشـت امکـان پـذیر است. بنابراین در تمام پهنه کشورمان به صورت کشـت شـده یافت مــیشــود.

متاسفانه حدود 50 درصد اسطوخدوس هایی که در بازار یافت می شود در سطح شهر در فضای پارک وفضای شهری برداشت می شود که این امر باعث جذب سرب و جیوه  و آلاینده  های شیمیای که در اثر حمل و نقل شهری است در گیاه شده که به شدت مضر و سرطان زا می باشد.

شرکت گل کوه بینالود اسطوخودوس (و تمام مواد اولیه ) تهیه شده خود را بصورت وحشی از کوه های مرتفع برداشت می کند .

منبع : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی

  1. Gilani AH, Rahman AU. Trends in ethnopharmocology. J Ethnopharmacol. 2005 Aug; 100(1-2):43-49.
  2. Adam K. Lavender production, products, markets, and entertainment farms. A Publication of ATTRA – National Sustainable Agriculture Information Service. 2006; pp: 1-12.
  3. Zheljazkov VD, Cantrell CL, Astatkie T, Jeliazkova E. Distillation time effect on lavender essential oil yield and composition. J Oleo Sci. 2013; 62(4):195-9. 4. Ghassemi Dehkordi N, Sajjadi SE, Ghannadi A, Amanzadeh Y, Azadbakht M, Asghari GR, et al. Iranian Herbal Pharmacopoeia (IHP). Hakim. 2003; 6(3):66-68